Banner

Atheniella leptophylla

1. Hyphae of the pileipellis. 2. Basidium. 3. Cheilocystidia
4. Spores. 5. Caulocystidia

Bar = 20 um

 

Back to Atheniella leptophylla main page.

 

© Arne Aronsen 2002-2023