Banner

Atheniella flavoalba

Cheilocystidia

Hyphae of the pileipellis

 

Back to Atheniella flavoalba main page.

 

© Arne Aronsen 2002-2023