Banner

Atheniella adonis

Atheniella adonis.
1. Cheilocystidia, 2. Spores, 3. Hypha of the pileipellis


 

Back to Atheniella adonis main page

 

© Arne Aronsen 2002-2023